پروژه ها در یک نگاه

گروه پارامیس پارک P.P.G  در طول دوره کاری خود که بیش از دو دهه از آن سپری می شود همواره درصدد خدمات رسانی و ارایه بناهایی با کیفیت به آحاد جامعه بوده است.
از این رو در چنین مسیر پر فراز و نشیبی با تکیه بر توان مهندسی و حرفه ای و متخصصین خود، سعی بر آن داشته تا خدمات معماری ، شهرسازی و مهندسی ساخت و مدیریت را با بهترین کیفیت مبتنی بر علم ، هنر ، اقتصاد و فرهنگ مناسب جامعه ارایه دهد.
بخشی از نتیجه دو دهه تلاش این گروه تخصصی را می توان در پروژه های مختلف مسکونی ، اداری  و تجاری مشاهده نمود.
این گروه اهداف بلندی را در راستای استاندارد های جدید مبتنی بر فرهنگ ساخت فضاهای مسکونی و … دنبال نموده و همواره بر کیفیت زیست در فضای جامعه تاکید دارد.

با ما در ارتباط با شید:

paramis park